sobota, 9 lutego 2013

Prolog

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości.  Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć,  ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając  od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.
Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść,  na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem.  Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości,  jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de  wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię,  pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz  więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej  smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować.  Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej  na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej  i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy  godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu  - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku.  Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak  bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość.   
 Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.  
 Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie.  
_________________________________________________________
Witamy na naszym wspólnym blogu.
Prowadzi go

3 komentarze:

 1. świetny prolog ;p Mi się podoba :) Świetny wygląd bloga :) Bardzo mi się podoba ;p

  OdpowiedzUsuń
 2. Super prolog, cudownie się zaczyna
  Czekam na rozdział

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeju...
  Tajemnicze to troszku...
  Ale bardzo fajne!!!
  Powiem Wam, że pasuje do wyglądu bloga ;D
  Czekam na pierwszy rozdział!
  Życzę weny!
  -Nalesnik Mmm...
  PS: http.//ocalslonie.wwf.pl

  OdpowiedzUsuń