sobota, 9 lutego 2013

Prolog

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości.  Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć,  ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając  od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.
Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść,  na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem.  Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości,  jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de  wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię,  pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz  więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej  smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować.  Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej  na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej  i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy  godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu  - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku.  Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak  bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość.   
 Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.  
 Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie.  
_________________________________________________________
Witamy na naszym wspólnym blogu.
Prowadzi go

Bohaterowie

EMILIE NERENGRenessme(Rene, Nessie) Adams
18 letnia blondynka o zielonych oczach.
Ambitna i mądra. Kocha siatkówkę. Po prostu
kieruję się w życiu na ten zawód.
Rodzeństwo:siostra bliźniaczka Chartotte.
Wzrost: 176 cm
Waga: 62 kg
Data urodzenia: 1 stycznia 1995
Miejsce urodzenia: Bristol
Miejsce zamieszkania: Londyn
Uzdolnienia: gra na gitarze.
Sposób bycia: często zamknięta w sobie. Jeśli kogoś pozna bardzo szybko się zaprzyjaźnia i łatwo złamać jej serce.
Najbliższa osoba to: Chartlotte.
Status w związku: zaręczona z Adam'em Davis'em

 We are surviving happy moments when we learn that somebody loves us.
 Najpiękniejsze chwile przeżywamy wtedy, kiedy dowiadujemy się, że ktoś nas kocha.
 Charlotte( Charlie, Lottie) Adams
18 letnia blondynka o zielonych oczach.
Na ogół miła, lecz kiedy ktoś jej podpadnie potrafi się odszczekać.
Wzrost: 177 cm
Waga: 69 kg
Data urodzenia: 1 stycznia 1995
Miejsce urodzenia: Bristol
Miejsce zamieszkania: Londyn
Uzdolnienia: grać na pianinie i jeździć konno, chociaż ostatnio ma mało czasu.
Sposób bycia: Mimo, że jej rodzice się nad nią znęcają, ona stara się być uśmiechnięta i żyć chwilą. Ma charakterek, ale za to jest lubiana. Swojego stylu nie ma, kupuje to co jej się podoba. 
Status w związku: wolna


Stay Strong and Never Give Up
zostawać silny i nigdy się nie poddawać


Louis Tomlinson 21
 In the world he has nothing more beautiful than prompting people for the laughter.
 Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu.
Harry Styles 19 
One day I will throw that's all and I will leave in the morning kind of for bread.
Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano niby po chleb. Adam Davis 24 lata
Studiuję zarządzanie i bankowość.
Wykształcony z dobrej rodziny. Miły i zabawny.
Narzeczony Renessme Adam's

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
The future starts today, not tomorrow.

Reszta One Direction i Role epizodyczne